La Comissió Europea publica un estudi sobre l'impacte de LEADER en el Desenvolupament Territorial Equilibrat

Noticia via agriculture.ec.europa.eu

 

La Comissió Europea ha publicat avui un estudi que avalua l'impacte de LEADER en el desenvolupament territorial. Es va concloure que LEADER va desenvolupar eficaçment solucions per fer front als reptes i oportunitats de desenvolupament econòmic i social a nivell local. L'estudi suggereix que les àrees més sòlides de LEADER són la creació i el manteniment de l'ocupació, el valor afegit local dels productes i la modernització empresarial. També es va identificar com un benefici la millora de les capacitats de governança local i el coneixement dins de les operacions LEADER. A més, l'estudi assenyala que l'acompliment de LEADER en el desenvolupament del capital ambiental o el foment de l'acció climàtica va ser menys visible.

L'estudi va recollir evidències sobre el disseny, el lliurament i els impactes de LEADER. Això incloïa anàlisi de la despesa dels països de la UE, enquestes a tota la UE, entrevistes, estudis de casos locals i molt més. Tot i que només representa aproximadament el 7% del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), LEADER va demostrar la seva rellevància i eficàcia per contribuir al desenvolupament rural sostenible a tota la UE.

Malgrat el seu limitat accés als recursos de la UE, LEADER ha estat capaç de desenvolupar solucions complexes i adaptades localment a molts reptes de desenvolupament rural. L'avaluació destaca la importància de la informació, la conscienciació, la claredat i la confiança per garantir resultats rendibles i de valor afegit de LEADER en una àmplia varietat de situacions i contextos locals.

Tot i que els resultats de l'estudi són aclaparadorament positius, es van identificar certes àrees de millora, especialment pel que fa a l'intercanvi de coneixement entre els diferents nivells del sistema de governança i lliurament. Aquests inclouen una millor comunicació i claredat dels rols dins de LEADER, simplificació de procediments, col·laboració millorada i nous indicadors per capturar millor els resultats de LEADER.

Aquest estudi, juntament amb les respostes a les preguntes específiques de la PAC de la consulta pública sobre la visió a llarg termini de les zones rurals, contribuirà a una avaluació global de l'impacte de LEADER en el desenvolupament territorial equilibrat, que es publicarà a finals del 2022.

L'estudi d'avaluació sobre l'impacte de LEADER en el desenvolupament territorial equilibrat inclou un resum executiu en anglès i francès, així com un fulletó que proporciona una visió concisa de l'estudi i les seves recomanacions.

Fons

Un dels objectius de la Política Agrícola Comuna de la UE és contribuir al desenvolupament territorial equilibrat a través d'una sèrie de mesures com LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale).

L'enfocament LEADER té com a objectiu involucrar les persones i les organitzacions locals en el disseny d'estratègies de desenvolupament rural dirigides per la comunitat. Els Fons Estructurals Europeus financen l'enfocament LEADER de desenvolupament local liderat per la comunitat (CLLD), principalment a través del FEADER.

LEADER es va presentar per primera vegada el 1991 com una iniciativa comunitària per involucrar els actors locals per contribuir al desenvolupament futur de les seves zones rurals. L'enfocament es va incloure en el període de programació anterior (2007-2013) com a part integral de la política de desenvolupament rural de la UE. En l'actual període de programació 2014-2022, LEADER està implementat per uns 2800 Grups d'Acció Local (LAGs). Aquests LAGs estan compostos per representants d'interessos socioeconòmics locals públics i privats, i cobreixen més del 60% de la població rural de la UE.