Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de decret sobre l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental

Consulta pública prèvia a l’elaboració del projecte de decret sobre l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental i sobre els òrgans competents a Catalunya en matèria d’etiquetatge ecològic.

Objectiu de la consulta

Amb la consulta prèvia es vol consultar i conèixer l’opinió de la ciutadania i de les organitzacions en general, sobre els aspectes a valorar per a la millora del sistema actual d’atorgament del Distintiu i sobre els òrgans competents en matèria d’etiquetatge ecològic a Catalunya.

La consulta incorpora la consideració de qüestions com: actualització del sistema d’etiquetatge ecològic de Catalunya per augmentar la seva eficàcia, racionalitzar-ne el seu funcionament i simplificar-lo; incorporar en la normativa sobre l’atorgament del Distintiu, l’estructura i funcions dels òrgans competents en matèria d’etiquetatge ecològic a Catalunya; el període de validesa dels criteris que han de complir els productes/serveis per obtenir el Distintiu; el període de validesa de l’atorgament del Distintiu; l’impuls del Distintiu com instrument per a estimular el coneixement i la transició cap a una economia circular; la demanda de certificació de serveis pels quals no hi ha la categoria que correspondria definida ateses les limitacions del propi Decret (exemple serveis d’esdeveniments temporals, filmacions, fires, altres); el sistema de verificació de compliment dels criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu, la figura del verificador i la seva competència; la disposició d’informació mediambiental fiable dels productes i serveis per als consumidors i la generació de coneixement dels principis de l’economia circular; les mesures a considerar perquè el Distintiu sigui àmpliament reconegut per la ciutadania i s’identifiqui el seu valor per tal d’augmentar l’oferta i la demanda de productes i serveis amb el Distintiu; la capacitat d’impacte del logotip del Distintiu des d’un punt de vista de comunicació i d’identificació del seu valor.

 

Contingut de la iniciativa i aspectes principals

En el marc dels sistemes d’etiquetatge ecològic, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de la Generalitat de Catalunya, és l'organisme competent per a la concessió de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea (UE) a Catalunya, segons el sistema que regula el Reglament (CE) 66/2010 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a l’etiqueta ecològica de la UE, i per a l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, en endavant Distintiu, regulat en el Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental per la Generalitat de Catalunya i el Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s’amplia l’àmbit del distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis.

L'Etiqueta ecològica de la UE és el sistema d'etiquetatge ecològic voluntari, creat per la UE l'any 1992, per promoure la comercialització de productes i serveis amb un impacte ambiental reduït durant tot el seu cicle de vida i proporcionar als consumidors informació exacta, no enganyosa i amb base científica sobre el seus impactes.

El Reglament sobre l'etiqueta ecològica de la UE indica que, per tal de facilitar el màrqueting de productes amb etiquetes ambientals a escala nacional i comunitària, estalviar treball addicional a les empreses, en especial a les PIME, i no confondre al consumidor, cal augmentar la coherència i promoure l'harmonització entre el sistema de l'etiqueta ecològica europea i els sistemes nacionals d'etiquetatge ecològic presents a la UE.

A Catalunya es disposa del Distintiu com un sistema propi d’etiquetatge ecològic identificat per la Comissió Europea en l’entorn d’altres sistemes d’etiquetatge ecològic presents al mercat europeu, i determinats pels organismes competents com a sistemes d’etiquetatge ambiental tipus I segons la norma EN ISO 14024, reconeguts oficialment a nivell nacional i regional. S’exclouen d’aquest sistema els productes alimentaris i farmacèutics.

L’experiència adquirida per la Generalitat de Catalunya durant l’aplicació del Decret 316/1994, de 4 de novembre, sobre l’atorgament del Distintiu i el llarg temps transcorregut des de la seva aprovació, han posat de manifest la necessitat revisar el sistema d’etiquetatge ecològic català incloent-hi les disposicions que regulen els òrgans competents en matèria d’etiquetatge ecològic a Catalunya.

A més, la normativa actual que regula el sistema d’etiquetatge ecològic de la UE s’ha anat revisant i actualitzant des de l’aprovació del primer Reglament a l’any 1992 tanmateix, la normativa que regula el sistema d’etiquetatge ecològic de Catalunya no ha tingut cap revisió des de l’any 1998.

El Distintiu atorga una informació mediambiental fiable dels productes i serveis per als consumidors i promociona el disseny, la producció, la comercialització, l'ús i el consum de productes i de serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts per la normativa vigent. El Distintiu promou l’ús eficient dels recursos i es pot considerar com una eina molt adient per a afavorir l’adaptació dels processos a un model econòmic circular.

L’economia circular és un concepte que s’impulsa a la UE des de l’any 2015 amb el Pla d’acció de la UE per a l’economia circular, redefinit l’any 2020 com un nou Pla d’acció per a l’economia circular per una Europa més neta i competitiva, amb la finalitat d’establir un marc sòlid i coherent que converteixi en norma la sostenibilitat de productes, serveis i models de negoci. L’economia circular és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients, que implica, des del disseny del producte, la reutilització, reparació, renovació i reciclatge per mantenir-lo dins de l’economia el major temps possible. Aquest model comporta un estalvi en l’ús de matèries primeres i la conversió dels residus en recursos. En general, s’oposa al model econòmic lineal tradicional, que es basa en “extreure-fabricar-consumir-llençar”. L’economia circular maximitza la vida útil dels béns i productes i valoritza els actius al final de la seva vida útil.

A data de gener de 2022, hi ha un total de 30 categories aprovades per a les quals es pot sol·licitar el Distintiu per a productes i serveis. Aquestes 30 categories es distribueixen de la següent manera, 4 d’allotjaments turístics, 14 de productes, 3 de vehicles i 9 de serveis. Es quantifiquen 269 organitzacions amb Distintiu, de les qual 44 corresponen a empreses de productes i 225 a empreses de serveis amb un total de 915 productes i 225 establiments de serveis certificats.

En el cas de l’etiqueta ecologia europea, es comptabilitzen 23 categories aprovades de les quals 21 són de producte i 2 de serveis. Es quantifiquen 80 empreses amb atorgament de l’etiqueta ecològica europea, amb un total de 1.237 productes i serveis i 3.727 referències certificades.

La iniciativa suposa l’elaboració d’un nou decret per l’establiment d’un sistema d’etiquetatge ecològic de Catalunya que doni resposta a totes les necessitats detectades i resolgui els problemes identificats. La iniciativa ha d’incorporar en una sol document normatiu, el procediment per a l’atorgament del Distintiu així les funcions atribuïdes als òrgans competents en el procés d’atorgament del Distintiu i les atribuïdes en el procés d’atorgament de l‘etiqueta ecològica europea.

La nova normativa ha de considerar:

-       Allargar el període de revisió dels criteris de qualitat ambiental per a cada categoria de producte/servei del Distintiu, per simplificar la gestió del sistema sense veure’s afectada la seva qualitat, estalviant-se a més recursos tècnics i econòmics.

-       Allargar el període de validesa d’atorgament del Distintiu, i, en conseqüència, reduir les càrregues administratives de l’actual procediment i els costos de gestió dels sol·licitants i també de l’Administració.

-       El procediment per ampliar l’abast d’atorgament del Distintiu a noves categories de productes i serveis, per tant, donar resposta a les noves sol·licituds del Distintiu per a categories no definides actualment i impulsar, i progressivament consolidar, la seva implantació en el teixit empresarial local.

-   El sistema de verificació de compliment dels criteris ambientals per a l’atorgament del Distintiu, la figura del verificador i la seva competència.

El nou decret ha de posicionar el Distintiu com una eina de foment de l’economia circular que faci visible en la definició del criteris ambientals per a les categories de productes/serveis, la inclusió del concepte de circularitat i la seva implantació realista en els processos.

El nou decret ha de potenciar, a través del Distintiu, el coneixement de l’oferta de productes/serveis més respectuosos amb el medi ambient per tal de que els consumidors puguin tenir informació veraç en la seva selecció, potenciant la implantació d’hàbits de consum responsable i la transmissió d’aquests coneixements, especialment rellevants des d’un punt de vista ambiental, entre la ciutadania. El decret ha de millorar el posicionament del Distintiu en el mercat català, com etiqueta ecològica identificada per la Comissió Europea i com referent d’altres sistemes d’etiquetatge ecològic presents al mercat europeu, reconeguts com sistemes d’etiquetatge ambiental EN ISO 14024 tipus I.

En aquesta opció, per tal de potenciar el reconeixement del Distintiu, es preveu valorar la capacitat de comunicació del logotip actual i si cal modificar-lo, així com els elements gràfics associats a la seva identificació i reconeixement.

Objectius

Els objectius que es volen assolir amb la iniciativa són els següents:

-       Augmentar l’eficàcia del sistema d’etiquetatge ecològic de Catalunya, racionalitzar-ne el funcionament i simplificar-lo per tal de reduir les càrregues administratives i els costos associats.

-       Afavorir la utilització i potenciar la difusió dels sistemes voluntaris d’etiquetatge ecològic dels productes i serveis.

-       Afavorir que els consumidors disposin d’un ampli ventall de productes i serveis que compleixin amb les garanties de qualitat ambiental.

-       Posicionar el Distintiu com una eina que acrediti que el producte o servei adherit al mateix ha assolit els principis de l’economia circular en el seu procés de disseny i d’elaboració i al llarg del seu cicle de vida.

-       Incrementar l’oferta de productes i serveis amb el Distintiu per potenciar la seva consideració en la contractació pública i promoure el sistema d’etiquetatge ecològic català com eina d’impuls de la compra pública verda.

-       Millorar la seguretat jurídica tant en l’exercici de les funcions públiques en l’àmbit de l’etiquetatge voluntari ecològic de productes i serveis, com dels operadors econòmics que estan interessats en disposar d’aquesta tipologia d’etiquetatge.

Els objectius de la iniciativa estan, a més, alineats amb:

o  El compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que s’han d’assolir al 2030 que guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible. Les accions associades a l’adhesió del Distintiu contribueixen a l’assoliment de l’ODS 12. Producció i consum responsables.

o  Com mesura recollida en el Pla de Govern de la XIV legislatura, aprovat el 21 de setembre 2021, l’assoliment de la transformació verda de Catalunya amb la promoció d’eines per a facilitar la transició del actual model productiu cap a un model circular.

o  El desenvolupament del Full de ruta de l’economia circular a Catalunya, en estat d’elaboració a data de la present Comunicació, amb el foment del coneixement del sistema d’etiquetatge ecològic català.

o  El desenvolupament de la Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya 2030, aprovada el 14 de setembre de 2021, amb el foment de l’adhesió dels fabricants als sistemes d’etiquetatge ambiental.

o   La promoció del Distintiu com un sistema d’ecoetiquetatge reconegut internacionalment i com un referent a Catalunya, fruit del seu reconeixement a l’octubre de 2021, com una etiqueta EN ISO 14024 tipus I per la Global Ecolabelling Network (GEN).

 Aquest projecte està inclòs en el Pla de Govern de la XIV legislatura, aprovat el 21 de setembre 2021, en l’apartat 4_Per un país verd, equilibrat i connectat, subapartat 4.1_Acció climàtica, subapartat 4.1.2_Implementar l’economia verda com a palanca per a l’acció climàtica.