Condicions higièniques en el transport d' aliments peribles i el seu àmbit legal

 

Notícia via restauracioncolectiva.com

 

La legislació sobre transport d' aliments peribles i la regulació d' aquest és un tema rellevant que genera un important nombre de dubtes. Amb l'objectiu de clarificar alguns temes i resumir les exigències de la normativa, Rafael Lázaro, professional amb llarga trajectòria en el sector, ens explica en aquest article, que el millor per garantir la innocuïtat i evitar problemes, és complir amb el conveni ATP.
 

 

En el món globalitzat en què vivim, estem habituats a consumir productes provinents d'altres parts del món; els tenim a la nostra disposició durant tot l'any, fins i tot fora de temporada. Aquesta disponibilitat immediata i les distàncies que aquests aliments han de recórrer per arribar al consumidor final, fan que cada dia adquireixi més importància la qualitat del transport alimentari, la seva reglamentació i control per garantir unes condicions òptimes per al seu consum final.

Què és l'ATP?

L'Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquest transport es va signar a Ginebra l'1 de setembre de 1970 per tal de garantir al consumidor final que els aliments arribin en condicions higièniques adequades. Aquest acord és una reglamentació tecnicosanitària que estableix com s' han de transportar els aliments peribles, especifica els requisits que han de complir els vehicles especials que els transporten i estableix els procediments de control necessaris per assegurar-n' el compliment.

Les mercaderies peribles són aquelles que necessiten una regulació i control de temperatura per al seu transport. És important destacar que només es consideren mercaderies peribles les que estan recollides en l' acord, en el qual també s' estableixen les temperatures màximes. Per tant, la temperatura dels productes haurà de tenir en qualsevol punt de la mercaderia el valor indicat o inferior durant la càrrega, el transport i la descàrrega segons el llistat següent:

 

 • Cremes gelades –20ºC.
 • Peixos, mol·luscs, crustacis congelats o ultracongelats –18ºC.
 • Productes ultracongelats –18ºC.
 • Mantega Congelada –10ºC.
 • Resta de productes congelats –12ºC.
 • Despulles Vermelles + 3ºC.
 • Mantega + 6ºC.
 • Productes de Caça + 4ºC.
 • Llet en cisternes + 4ºC.
 • Llet industrial + 6ºC.
 • Productes lactis refrigerats + 4ºC.
 • Peixos, mol·luscs i crustacis en gel fundent o a temperatura de gel fundent.
 • Carn i preparats de carn (excepte despulles vermelles) +7ºC.
 • Ocells i conills + 4ºC.


Els plats preparats no són considerats mercaderies peribles segons el conveni ATP, per la qual cosa estan exempts de l' obligació de ser transportats en vehicles ATP. No obstant això, particularment, haig d'advertir que una vegada el producte (plat preparat) s'introdueix en vehicle per al seu transport, la inspecció pot requerir ATP o Certificació Alimentària, per la qual cosa l'ATP-IN és molt recomanable ja no només per transportar els plats en les millors condicions, sinó per evitar problemes i multes.

Quin tipus de vehicles s'utilitzen i cada quant s'ha de passar una inspecció?

Pel que fa al tipus de vehicles que es poden utilitzar i el seu condicionament podem resumir-lo en els següents quatre punts:

– Vehicle isoterm: amb caixa tancada mitjançant panells, portes, terra i sostre que limita l'intercanvi de calor entre l'interior i l'exterior.
– Vehicle refrigerat: vehicle isoterm proveït d'una font de fred no mecànica, per exemple plaques eutèctiques, dipòsits de gel sec, etc.
– Vehicle frigorífic: vehicle isoterm proveït d'un dispositiu de producció de fred mecànic (compressor, màquina d'absorció, etc.).
– Vehicle bifocal: vehicle isotermo proveït d'un dispositiu de producció de calor.

Pel que fa a les inspeccions, la inspecció inicial als vehicles nous la fa el mateix fabricant i té validesa de sis anys; una vegada transcorregut aquest temps s' haurà de realitzar la revisió cada tres anys.

Què indica el Reglament del Parlament Europeu?

El Reglament del Parlament Europeu relatiu a la higiene dels productes alimentaris, Reglament CE Nº 852/204- (capítol IV Transport), indica el següent:

 

 1. Els receptacles de vehicles o contenidors utilitzats per transportar els productes alimentaris s' hauran de mantenir nets i en bon estat a fi de protegir els productes alimentaris de la contaminació i s' hauran de dissenyar i construir, en cas necessari, de manera que permetin una neteja o desinfecció adequades.
 2. Els receptacles de vehicles o contenidors no s' hauran d' utilitzar per transportar més que productes alimentaris quan aquests puguin ser contaminats per un altre tipus de càrrega.
 3. Quan s' usin vehicles o contenidors per al transport de qualsevol altra cosa a més de productes alimentaris, o per al transport de diferents tipus de productes alimentaris alhora, haurà d' existir, en cas necessari, una separació efectiva dels productes.
 4. Els productes alimentaris a granel en estat líquid, granulat o en pols s' hauran de transportar en receptacles, contenidors o cisternes reservats per al seu transport. En els contenidors figurarà una indicació, clarament visible i indeleble, i en una o diverses llengües comunitàries, sobre la seva utilització per al transport de productes alimentaris, o bé la indicació 'exclusivament per a productes alimentaris'.
 5. Quan s' hagin utilitzat receptacles de vehicles o contenidors per al transport d' altres productes que no siguin productes alimentaris o per al transport de productes alimentaris diferents, s' haurà de realitzar una neteja eficaç entre les càrregues per evitar el risc de contaminació.
 6. Els productes alimentaris carregats en receptacles de vehicles o en contenidors s' hauran de col·locar i protegir de manera que es redueixi al mínim el risc de contaminació.
 7. Quan sigui necessari, els receptacles de vehicles o contenidors utilitzats per al transport de productes alimentaris hauran d' estar preparats per mantenir els productes alimentaris a la temperatura adequada i de manera que es pugui controlar aquesta temperatura. Exigible per a refrigerats i/o congelats.


Les Inspeccions sanitàries tenen en compte l' estructura i materials adequats i que el vehicle estigui autoritzat. Pel que fa a les condicions higièniques i dels productes cal tenir en consideració els paràmetres següents:
 

 • Correcte estat de neteja.
 • Pràctiques del manipulador (certificat).
 • Absència d'animals i/o vectors.
 • Condicions dels aliments.
 • Estiba, compatibilitat adequada.
 • Temperatura correcta.
 • Etiquetatge /marcat / documentació.
 • Devolucions de productes i minves.


Las principales infracciones en el transporte de mercancías perecederas son:
 

 • Ostentar el distintivo con las siglas o fecha de validez que no correspondan con las del certificado de autorización.
 • No llevar las siglas de la clase de vehículo que se trate (isotermo, refrigerante, frigorífico o calorífico) y fecha de expiración de la validez del certificado, o con los mismos deteriorados o no legibles.
 • No llevar la placa del certificado de homologación tipo, o que esta no se corresponda con el mismo.
 • Transportar mercancías perecederas (carnes, pescado, leche fresca, aves, etc.), careciendo el vehículo del certificado de autorización especial, o habiendo caducado su plazo de validez o bien haberlo falseado.


Conclusiones y algunos consejos

Como pasa siempre, ‘lo grande’ está bien regulado y reglamentado, pero ¿cómo se arregla una pequeña tienda de platos preparados para repartir los encargos?, ¿y una panadería para llevar pan y además cuatro bandejas de pasteles?, ¿o un operador de vending que lleva la furgoneta de agua, refrescos y café más 30 sándwiches? Al final están aplicando la misma reglamentación. Mi consejo es que toda aquella actividad que tenga transporte de alimentos, cuanto menos tiene que usar vehículos isotermos o adaptados y los que puedan llevar grupo de frío, utilizar contenedores isotérmicos con placas de frío o calor.

A modo de resumen podemos resaltar los siguientes principios:

 

 • Los productos alimenticios, transportados o no, deberán conservarse según su naturaleza respetando las temperaturas indicadas del ATP.
 • Deberán ser separados o clasificados según su naturaleza y temperatura
 • Deberán ser envasados o empaquetados con materiales que tengan aptitud alimentaria.
 • Els productes provinents de devolucions s' hauran d' apartar en contenidors independents.
 • Els envasos i contenidors de repartiment s' hauran de rentar i desinfectar adequadament.
 • Els vehicles de càrrega i transport es rentaran i desinfectaran adequadament.
 • En cas d'inspecció sanitària, hem de permetre a l'agent verificar la càrrega i les temperatures i mantenir una actitud de col·laboració.


En conclusió, per complir la normativa hi caben dues opcions:

1) Adquirir un vehicle isoterm climatitzat.
2) Adaptar el furgó de càrrega amb un revestiment aïllat que permeti la neteja i desinfecció del mateix i es pugui legalitzar per al transport de mercaderies peribles.

En ambdós casos, és recomanable utilitzar contenidors isotèrmics portàtils per assegurar la temperatura dels refrigerats, congelats o calents i classificar-los adequadament. És important prendre consciència que més enllà de les lleis, reglamentacions i inspeccions sanitàries cal que cadascun de nosaltres assumim el compromís de fer la nostra feina amb garanties suficients per vetllar pel benestar dels consumidors, que finalment som tots nosaltres. Més que un compromís, és una filosofia de vida a la feina.